Beste hardloper,

Ook in 2021 gaat de Hoorn Marathon helaas niet door. Het bestuur heeft daartoe moeten besluiten omdat naar verwachting de Corona maatregelen voorlopig van kracht blijven. Het handhaven van bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand is voor een grootschalig hardloopevenement als de Hoorn Marathon niet mogelijk. Daarnaast zullen de betrokken gemeenten zeer waarschijnlijk geen vergunning afgeven voor het evenement dat begin juni zou moeten plaatsvinden. Het bestuur vindt het jammer dat het ook dit jaar niet door kan gaan maar is ook van mening dat het bestrijden van de Covid-19 pandemie de hoogste prioriteit moet hebben.
Wij verwachten dat in 2022 het evenement wel georganiseerd kan worden en hopen van harte dat jullie dan weer aan de startstreep zullen verschijnen!

Vriendelijke groet,
Bestuur stichting Marathon Hoorn

Algemene Voorwaarden

16e Schutz Marathon Hoorn 2020

Artikel 1: Definities
1.1       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: 16e Schutz Marathon Hoorn 2020.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten

wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement of door een deelnemend bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan het evenement als lid van een team.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het evenement.
d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Marathon Hoorn te Hoorn) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
e. Algemene Voorwaarden: de onderhavige door Stichting Marathon Hoorn gebruikte algemene voorwaarden.

1.2.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Marathon Hoorn enerzijds en de Deelnemer respectievelijk het deelnemende bedrijf anderzijds, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 2: Deelname

2.1       Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het evenement tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. Voor de verschillende onderdelen gelden de volgende minimumleeftijden:

 

  • Voor het onderdeel ‘Marathon’: 19 jaar;
  • voor het onderdeel ‘Halve Marathon’: 16 jaar;
  • voor het onderdeel ‘10km’: 11 jaar;
  • voor het onderdeel ‘5km’: 8 jaar;
  • voor het onderdeel ‘1,2 km’: 3-12 jaar.

2.2       De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met valselijk ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.

2.3      Het inschrijfgeld van de voorinschrijvingen, van zowel individuele Deelnemers als bedrijventeams, dient uiterlijk 26 mei 2020 in het bezit van de Organisator te zijn.

2.4       De door de individuele Deelnemers te betalen bedragen worden per direct via iDEAL betaald.

2.5       Bedrijven krijgen, na aanmelding, een factuur toegezonden, waarvan de  betaling uiterlijk op de op de factuur genoemde datum op de rekening van de Stichting Marathon Hoorn moet zijn bijgeschreven.

2.6       Voor bedrijventeams die deel willen nemen aan de 5 kilometer, 10 kilometer en Halve Marathon geldt een minimum van vier en een maximum van tien deelnemers.

Artikel 3: Annulering deelname

3.1       Een annulering dient via e-mail of schriftelijk te gebeuren en kent voor individuele Deelnemers de volgende voorwaarden:

 

  • Bij een annulering tot en met 31 maart wordt het inschrijfgeld gerestitueerd -/- €2,50 aan administratiekosten;
  • bij een annulering tussen 1 april en 6 mei wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd en eventuele bestellingen;
  • bij een annulering vanaf 7 mei vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

3.2       Bij een annulering, via e-mail of schriftelijk, van de inschrijving van een bedrijfsteam na 26 mei wordt 50% van het inschrijfgeld gerestitueerd -/- € 2,50 aan administratiekosten.

 

Artikel 4: Tijdregistratie/startnummer

4.1     Iedere deelnemer dient met een chip te lopen. Dit is een door de Organisatie beschikbaar gestelde chip. Deze chip is door MyLaps verwerkt in het startnummer.

4.2      Een Deelnemer is herkenbaar aan zijn/haar sportkleding en het startnummer.

4.3      Deelnemers zijn  verplicht het startnummer ongevouwen te dragen.

4.4      Deelnemers aan de marathon dienen de startnummers op de borst en op de rug te dragen.

 

4.5      Deelnemers aan de halve marathon, 10 km en 5 km dienen het startnummer op de borst te dragen.

4.6      De Bruto-tijd en Netto-tijd (in hh.mm.ss) worden gemeten met behulp van een chip tijdregistratiesysteem.

4.7      De Netto-tijd, de gelopen tijd, is de tijd tussen het overschrijden van de start-mat en het overschrijden van de finish-mat.

4.8      De Bruto-tijd is de tijd tussen het moment van het startschot, voor de  betreffende afstand, en het overschrijden van de finish-mat.

4.9      De uitslag, de volgorde 1,2,3 en de prijswinnaars in de categorieën, wordt bepaald/vastgesteld op basis van de Bruto-tijd.

 

Artikel 5: Wedstrijddag

5.1      De Deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

5.2      De Deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in het start-vak aanwezig te zijn.

5.3      De Deelnemers dienen zich aan het door de Organisator aangegeven parcours te houden.

5.4      Tijdens het Evenement is het niet toegestaan om de Deelnemers te volgen door middel van auto’s, motoren en (brom)fietsen. Op  deze regel geldt een uitzondering het op de fiets begeleiden van Deelnemers aan de marathon. In dat geval  is het toegestaan om vanaf het 5 kilometerpunt tot 1 kilometer voor de finish de loper op de fiets te begeleiden. Hierbij mogen geen andere Deelnemers worden gehinderd. Een begeleider begeleidt een Deelnemer geheel voor eigen risico en verantwoording.

5.5      De Organisator heeft het recht Deelnemers uit de loop te halen, wanneer dit naar haar mening noodzakelijk is voor de gezondheid van de Deelnemer en/of een goed verloop van het programma.

5.6      Het is niet toegestaan aan meerdere onderdelen deel te nemen. Alleen het eerste gelopen onderdeel telt mee voor klassering en eventuele prijsuitkering.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1       Het deelnemen aan het Evenement, is op alle afstanden, voor eigen risico en verantwoording. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te reken opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

6.2       De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement.

6.3       De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

6.4       Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 7: Portretrecht

7.1       Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijk, waarop de Deelnemer zichtbaar is zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

Artikel 8: Persoonsgegevens

8.1       De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden va informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.


Artikel 9: Uitzonderlijke omstandigheden

9.1      De Organisator heeft het recht het Evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen. Ook calamiteiten elders en/of overmacht zouden tot afgelasting kunnen leiden.

9.2      Bij afgelasting zal er geen nieuwe datum in het lopende jaar worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt in principe een jaar later plaats.

9.3      De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemaakte kosten, persoonlijk of bedrijfsmatig, bij afgelasting van de loop.

9.4      Voor individuele Deelnemers en bedrijfsteams vindt er geen restitutie plaats van inschrijfgelden in het geval het Evenement onverhoopt wordt afgelast.

 

 

 

Artikel 10: Geldigheid van bepalingen

10.1    Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

 

Artikel 11: Overig
11.1     In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

 

11.2     De rechtsverhouding tussen de Stichting Marathon Hoorn enerzijds en de Deelnemer respectievelijk het deelnemende bedrijf anderzijds wordt beheerst door Nederlands recht.

 

 

De Schutz Marathon

Wordt mede mogelijk gemaakt door: